Мэдээ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАРТ АЖИЛЛАВ.

Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийн хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаа