Мэдээ

Түүхэн замнал

МОНГОЛ УЛСЫН АСЛАН П.АЮУШИЙН НЭРЭМЖИТ БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН  ГАЗЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ


Д/д

Байгууллагын нэр

Товчлол

 

Он цагийн хязгаар

 

1

Баянхонгор аймгийн Хүүхэд залуучуудын эвлэлийн хорооны дэргэдэх “Биеийн тамирын зөвлөл”

“БТЗ”

1943-05 сараас

1947 оны 4 сар

2

Аймгийн бага хурлын дэргэдэх “Биеийн тамир ба спортын хэргийг эрхлэх хороо”

“БТ ба СХЭХ”

1947 оны 4 сараас 1952 оны 2  сар

3

Аймгийн АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны  “Биеийн тамир спортын хороо”

“БТСХ”

 

1952 оны 9 сараас 1960 оны 2  сар

4

Аймгийн АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны “Биеийн тамир спортын нийгэмлэгийн зөвлөл”

“БТСНЗ”

 

1960 оны 2  сараас  1968 оны 6  сар

5

Аймгийн АДХ-ыг гүйцэтгэх захиргааны “Биеийн тамир спортын хороо”

“БТСХ”

 

1968 оны 6 сараас 1979 оны 2  сар

6

“Биеийн тамир спортын нийгэмлэг”

“БТСН”

 

1979-1986 оны 2 сар

 

7

 

“Биеийн тамир спортын хороо”

“БТСХ”

1986-1990 он хүртэл

 

8

 

“Залуучууд спортын хороо”

“ЗСХ”

1990-1994 он хүртэл

9

“Биеийн тамир спорт сургалтын

 төв”

 

“БТССТ”

1994-1999 он

 

10

 

“Биеийн тамир, спортын хороо”

“БТСХ”

1999-2009 он

11

 

“Биеийн тамир, спортын газар”

 

“БТСГ”

2009-2013 оны 05 сар хүртэл

12

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газар

“ССАЖГ”

2013 оны 06 дугаар сарын 01-нээс

13

 

“Биеийн тамир, спортын газар”

 

“БТСГ”

2015 оны 03 сараас

14

Монгол Улсын Арслан П.Аюушийн нэрэмжит Баянхонгор аймгийн Биеийн тамир спортын газар

МУА П.Аюушийн нэрэмжит БТСГ

2020 оны 11 сараас

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл