Мэдээ

Биеийн тамир спортын газрын үе үеийн удирдлагууд

     Биеийн тамир спортын газрын үе үеийн  удирдлагууд

  1.    1943-1945 îí     Ä.Öýðýí-Î÷èð

  2.    1946-1953 îí     Ñîíîìäîîãèéí Æàìñðàí

  3.    1953-1956 îí     Цэвээний  Äîðæ

  4.    1956-1958 îí    Ä¿éíõýðæàâûí ßíñàíæàâ

  5.    1958-1961 îí     Ìóëûí Öîõèî

  6.    1961-1964 îí     Öýöýí-Î÷èðûí Ñîäîâæàìö /Õîâä àéìàã/

  7.    1964-1975 îí     Õèøèãòèéí Ç¿ìáý /Äóíäãîâü àéìàã/

  8.    1975-1978 îí     Ãýíäýíãèéí Íÿìäîðæ /Áóëãàí àéìàã/

  9.    1978-1980 îí     Î÷èðûí Áÿìáàà /ªëçèéò ñóì/

  10. 1981-1989 îí     Ñýð-îäûí Äàðüñ¿ðýí /Áàÿí-Îâîî ñóì/

  11. 1989-1990 îí      Ðàã÷ààãèéí Ëõàãâàñ¿ðýí   /Áàÿí-Îâîî ñóì/

  12. 1990.06-р сар     Æàíöàíãèéí Äàãâà /Õ¿ðýýìàðàë ñóì/

  13. 1990-1994 îí      Ëõàãâààãèéí Ëóâñàíæàìö /Áààöàãààí ñóì/

  14. 1994-1997 îí      Æàí÷èâûí Öýíä-Àþóø /Õ¿ðýýìàðàë ñóì/

  15. 1997-1999 îí      Øàãäàðñ¿ðýíãèéí Áàÿðñàéõàí /Áàéäðàã ñóì/

  16. 1999-2003 îí       Ñýä-îäûí Äàðüñ¿ðýí /Áàÿí-Îâîî ñóì/

  17. 2003-2008 он      Áààòàðûí ̺íõñàéõàí /Áîãä ñóì/

  18. 2008 он         Чулуунбатын Эрдэнэбилэг /Áîãä ñóì/

      19. 2008-2013 он    Сэнгэбаатарын Рэнцэндагва /Áàÿí-Îâîî ñóì/ 

  20.2013-2017 он     Сандагын Батсүрэн  /Áàÿí-Îâîî ñóì

  21. 2017-2021 он     Мухлаашийн Мэнджаргал /Эрдэнэцогт сум/

  22. 2021 оноос      Баатарцогтын Оюунбаатар / Гурванбулаг сум/

  Хуваалцах:

  Холбоотой мэдээлэл